Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/39/99 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 1999 r.

Uwzględniono zmiany wniesione

Uchwałą Nr XXVI/166/08

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z 30.12.008 r

S T A T U T

Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie.

(tekst jednolity)

Spis treści:

1.      Rozdział I Postanowienia ogólne

2.      Rozdział II Organizacja Domu

3.      Rozdział III Zasady Działania Domu

4.      Rozdział IV Zakres i Poziom Świadczonych Usług

5.      Rozdział V Prawa i Obowiązki Mieszkańca

6.      Rozdział VI Postanowienia Końcowe

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

1.

1.      Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie zwany dalej „Domem” jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową prowadzoną i finansowaną przez Powiat Jeleniogórski.

2.      Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne swoich mieszkańców.

3.      Siedzibą Domu jest wieś Miłków, gmina Podgórzyn.

2.

Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie jest Domem:

1.      stałego pobytu,

2.      posiadającym 102 miejsca,

3.      dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

3.

Dom działa na podstawie :

1.      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2008 r. Nr 115, poz. 728),

2.      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

3.      zarządzenia Nr 17/96 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 4 marca 1996r. w sprawie ustalenia statusu prawnego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Miłkowie.

4.      niniejszego statutu.

5.      innych obowiązujących w prowadzeniu Domu aktów prawnych.

4.

1. Dom położony jest na nieruchomości zabudowanej w gminie Podgórzyn w Miłkowie nr 138, w granicach działek nr 376/2, 376/3, 407 i 410 dla których Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr kw – 45452 oraz w Miłkowie nr 165 w granicach działek 355/1 i 355/2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr kw – 45453.

5.

1.      Dom jest zorganizowany w formie jednostki budżetowej.

2.      Dom prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      Środki finansowe gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

4.      Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy.


Organizacja Domu

6.

1.      Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego działalność.

2.      Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz.

3.      Dyrektor wykonuje wszystkie czynności z zakresu prawa pracy wobec podległych sobie pracowników.

7.

Dyrektor organizuje pracę w Domu, a w szczególności:

1.      zapewnia warunki do realizacji zadań Domu,

2.      Inspiruje i kontroluje pracę podległych pracowników,

3.      dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Domu.

8.

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

1.      głównego księgowego,

2.      kierowników działów.

9.

1.      W razie nieobecności dyrektora, Domem kieruje osoba przez niego upoważniona.

2.      Główny księgowy kieruje pracą działu księgowości.

3.      Główny księgowy prowadzi gospodarkę finansowo-księgową i rachunkowość Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.

W Domu tworzy się działy:

1.      dział administracyjno-gospodarczy,

2.      dział finansowo-księgowy,

3.      dział terapeutyczno-opiekuńczy,

11.

Kontrolę wewnętrzną Domu sprawuje dyrektor, główny księgowy i kierownicy działów.

12.

Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin organizacyjny nadany przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego.

Zasady działania Domu

13.

Działalność Domu opiera się na następujących zasadach działania:

1.      zasada poszanowania godności, intymności i niezależności mieszkańców oraz ich przekonań religijnych,

2.      zasada troski o rozwój osobowości i w miarę możliwości samodzielności mieszkańców,

3.      zasada zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców,

4.      zasada uwzględnienia fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców przy egzekwowaniu ich obowiązków,

5.      zasada poszanowania prawa do utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,

6.      zasada rozwijania aktywności mieszkańców, udziału w zajęciach sportowych,

7.      zasada poszanowania prawa do godnego umierania i sprawienia zmarłym pogrzebu zgodnie z wyznaniem i miejscowymi zwyczajami,

8.      zasada poszanowania prawa do posiadania własnych drobnych przedmiotów, środków pieniężnych i miejsca do ich bezpiecznego przechowywania.

Zakres i poziom świadczonych usług

14.

Dom zapewnia mieszkańcom podstawowy zakres usług:

3.      w zakresie potrzeb bytowych:

4.      miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble, pościel i bieliznę pościelową, sprzęt oraz środki higieny osobistej,

5.      wyżywienie w tym dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,

6.      zapewnienie odzieży, bielizny osobistej i obuwia,

7.      w zakresie usług opiekuńczych:

8.      udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych łącznie z karmieniem i ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które same nie mogą wykonać tych czynności,

9.      podnoszenie sprawności fizycznej oraz aktywizowanie mieszkańców w ich codziennym życiu,

10.  udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych wyrobienie dowodów osobistych – pomoc w utrzymaniu kontaktów z sądem opiekuńczym, opiekunami prawnymi oraz kuratorami,

11.  w zakresie wspomagania:

12.  wychowanie i uczenie poprzez nauczanie specjalne,

13.  organizowanie terapii zajęciowej,

14.  zapewnienie korzystania z biblioteki i prasy codziennej,

15.  organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie brania udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych,

16.  umożliwienie kontaktu z duchownymi i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.

15.

Dom świadczy również usługi:

1.      w zakresie potrzeb zdrowotnych zgodnie z przysługującymi uprawnieniami,

2.      w zakresie pobierania nauki przez dzieci i młodzież,

3.      w zakresie rewalidacji i wychowania poprzez doświadczenie życiowe.

Prawa i obowiązki mieszkańca

16.

Mieszkaniec domu ma prawo do:

1.      korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,

2.      uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,

3.      uzyskiwaniu stosownej pomocy w zapewnieniu ochrony prawnej, w przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych,

4.      godnego traktowania,

5.      zgłaszania skarg i wniosków do dyrekcji Domu i do Rady mieszkańców,

6.      uczestniczenia w pracach samorządu,

7.      przyjmowania odwiedzin krewnych, znajomych oraz doświadczenia z ich strony pielęgnacji i opieki,

8.      uzyskiwania wyjaśnień i informacji o regulacji prawnej działalności świadczonych przez dom,

9.      przebywanie poza Domem po uprzednim zawiadomieniu dyrekcji o taki zamiarze, a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza,

10.  godnego pochówku zgodnie z wyznaniem i miejscowymi zwyczajami.

17.

Obowiązkiem mieszkańca Domu jest:

1.      poszanowanie norm i zasad współżycia społecznego,

2.      dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,

3.      przestrzeganie norm i zasad współżycia, respektowanie zasady trzeźwości na terenie Domu, zapoznanie się i stosowanie regulaminu przyjętego przez samorząd,

4.      przyczynianie się do tworzenia właściwej atmosfery Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania,

5.      współdziałanie w miarę możliwości z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,

6.      dbałość o mienie Domu,

7.      ponoszenie opłat za pobyt w Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8.      przestrzeganie regulaminu Domu oraz innych zarządzeń porządkowych.

Postanowienia końcowe

18.

Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Jeleniogórski.

19.

Zmiana statutu może nastąpić w formie właściwej dla jego nadania.